Etik og samværsregler i Viking Atletik

Se vores værdisæt her

 

 

Generelt

 • Til alle træningspas bør der være kvalificerede klubinstruktører/-trænere/-ledere der bl.a. skal skabe et positivt træningsmiljø.
 • KlubInstruktører/trænere/ledere opgave er at formidle det nødvendige kendskab til idrættens regler. Instruktører/trænere/ledere bør have kendskab til forebyggelse samt akut behandling af idrætsskader
 • Træningen bør altid tilrettelægges til udøvernes motoriske og fysiske udvikling.
 • Der skal sikres en god og forsvarlig opvarmning.
 • Træningen må kun gennemføres hvis anlægget og redskaberne er i forsvarlig og efterset stand.
 • Instruktører/trænere/ledere er ansvarlige for, at skabe fairness og god sportsånd under konkurrencer og stævner. Alle ledere og trænere skal være gode rollemodeller for de unge, som de har kontakt med.

Alkohol

 • I forbindelse med idrætsligearrangementer, rejser og stævner er det ikke tilladt for aktive, ledere eller trænere at drikke alkohol, såfremt der er deltagere under 18 år – fra Viking Atletik  - tilstede.
 • Der må ikke serveres alkohol til unge under 18 år i forbindelse med aktiviteter i klubben.

Tobak

 • Rygning er sundhedsskadeligt, men er en privat sag, som Viking Atletik ikke blander sig i. Det er dog Viking Atletik holdning, at ingen mod deres vilje skal udsættes for passiv rygning, når man deltager i arrangementer, stævner, rejser mv. for Viking Atletik. Derfor er der rygeforbud på hele matriklen, Torneværksvej 20, ligesom der er rygeforbud ved møder arrangeret af Viking Atletik uden for matriklen. Alle anmodning om røgfri indemiljø skal efterkommes.
 • Trænere, ledere og aktive bør ikke ryge indendørs når de er på ture, rejser m.v.
 • Ved fester i klubregi, med deltagelse af personer hvor alle er over 15 år, aftales regler lokalt. Lovgivningen på området skal til en hver tid følges og respekteres

Børn og unge

 • Det er henholdsvis trænerens, lederens og det enkelte medlems opgave at udvise en adfærd, som sikrer, at et overgreb/krænkelse ikke finder sted og/eller, at en mistanke om et overgreb/krænkelse ikke opstår.
 • I denne forbindelse skal følgende retningslinier iagttages:
 • Der skal altid være to voksne ledere med på ture, hvor det udelukkende er mindre børn som deltager. Ingen voksne sover i samme seng som børnene. Lederne er ansvarlige for, at der stilles acceptable sovebetingelser til rådighed.
 • Ingen trænere eller ledere inviterer børn med hjem privat uden at forældrene forinden er orienteret herom.
 • Trænere, ledere m.v. skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger og skal så vidt muligt sørge for, at berøringer kun sker i tilknytning til idrætten.
 • Ansvaret for ansættelse af trænere/ledere i Viking Atletik påhviler Viking Atletik. Ingen træner/leder, som har været dømt for overgreb på børn/unge, kan ansættes som træner/leder i Viking Atletik.
 • Samtlige nyansættelser af trænere og ledere i Viking Atletik kontrolleres forinden i Det Centrale Kriminalregister for overgreb mod børn/unge. (Se afsnit om børneattester.)
 • Enhver mistanke og/eller oplysning om krænkelse af børn/unge indenfor foreningens regi, skal indberettes til formanden for Viking Atletik
 • Såfremt et medlem, en træner eller en leder sigtes eller tiltales for et overgreb begået i tilknytning til foreningen, skal den pågældendes medlemskab/ansættelse øjeblikkeligt suspenderes.
 • Såfremt den pågældende dømmes for et overgreb begået i tilknytning til foreningen, skal Viking Atletik tage initiativ til, at den pågældende øjeblikkeligt ekskluderes af foreningen og bortvises.
 • Straffelovens §§ 223-224, den såkaldte Skolelærerparagraf handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder her i landet er 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er ”betroet den voksne til undervisning eller opdragelse”. Eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere og instruktører og de børn under 18 år, som de træner, der helt uacceptabelt.
 • På bestyrelsesmødet den 26. september 2005 vedtog bestyrelsen en procedure omkring indhentning af børneattester vedrørende nye ledere og trænerer mv. der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
 • Læs bestemmelserne herunder.
 • Det er i høj grad børneudvalget, ungdomseniorudvalget og idrætsudvalget der skal være den udførende kraft.
 • Bemærk at bestyrelsen opfordrer alle nuværende trænere, ledere mv. der har direkte kontakt med børn under 15 år, til at aflevere en børneattest - via idrætsudvalget.

 

Bestemmelser for indhentning af børneattester i Viking Atletik

Pr. 1. juli 2005 indføres følgende regler i Viking Atletik:

Alle der efter 1. juli 2005 engageres som træner, instruktør, holdleder eller på anden måde skal have direkte kontakt med børn under 15 år i Viking Atletik skal før tiltrædelse kunne præstere en ren børneattest fra Kriminalregisteret.

Procedure: • Aftalen indgås direkte mellem Idrætsudvalget og træneren/lederene mv.
• Attesten ”Børneattest” udfyldes af Idrætsudvalget..
• Blanketten ”Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister” udfyldes af træneren/lederen m.v.
• Begge attester afleveres til Formanden for Viking Atletik der underskriver ”Børneattesten” og fremsender begge attester til Det Centrale Kriminalregister, Børneattester, Postboks 93, 2650 Hvidovre.
• Når ”Børneattesten” modtages (formanden) fra Det Centrale Kriminalregister, meddeles dette idrætsudvalget og træneren/lederen mv. kan starte sit virke i Viking Atletik
• Ved førstkommende bestyrelsesmøde godkendes træneren formelt, hvilket føres til referat fra mødet.
• ”Børneattesten” destrueres ved formandens foranstaltning.

Hvis attesten er positiv sendes svaret til DIF, der kontakter formanden umiddelbart. Personen bortvises fra Viking Atletik træningslokaliteter i alle henseender.

Trænere/ledere m.v. engageret før 1. juli 2005 opfordres til at aflevere ”Børneattest” og ”Samtykkeerklæringen” til formanden, idet dette dog er frivilligt.

Det gøres opmærksom på, at folketinget den 16. juni 2005 vedtog lov om indhentelse af Børneattest. Loven betyder at foreninger skal indhente Børneattest før tiltrædelse. Overtrædelse medfører bødestraf.

Følgende er undtaget loven: • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe.
• Forældre og andre hjælpere som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne.
• Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen
• Trænere, instruktører og holdledere som kun har med voksne at gøre.

Der kan læses mere på http://www.dif.dk/ForForeningen/Forside/Raadgivning/Seksuelle%20kraenkelser.aspx

Attester kan hentes på http://www.politi.dk/da/borgerservice/blanketter/

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. september 2005

 

Doping

 • Viking Atletik tager afstand fra enhver brug af doping.
 • Som medlem af Dansk Atletik Forbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF) er Viking Atletik  omfattet af DIF’s dopingkontrolregulativ.
 • Viking Atletiks medlemmer er som følge heraf forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som måtte blive foranstaltet af DIF.
 • Viking Atletik og dens medlemmer er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af DIF i henhold til dopingregulativet.
 • Viking Atletik vil informere medlemmerne om risikoen ved brug af doping og herunder deltage i de oplysningskampagner mod brug af doping, som måtte blive iværksat af DIF og/eller Sundhedsstyrelsen, f.eks. ved ophængning af plakater eller udlevering af materiale til medlemmerne.

Del denne side

Følg Etape Bornholm