Vedtægter

Vedtægter for Viking Atletik

§ 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Viking Atletik. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune.
- IK VIKING RØNNE er oprettet 3. maj 1907. Atletikgrenen i IK VIKING RØNNE blev medlem af Bornholms Atletik Forbund ved forbundets oprettelse i 1945. - Afdelingen blev 1. januar 1976 selvstændig klub, men indgik i IK VIKING RØNNEs Hovedbestyrelse f.s.v.a. fælles ejerskab af klubhuset. - Hovedbestyrelsen blev 1. januar 2009 opløst og klubhuset overgik til Viking Fodbold. - Pr. 2. februar 2010 ændrede klubben navn fra IK Viking Rønne Atletik & Motion til nu at hedde: Viking Atletik.
Klubben er medlem af IK Viking Rønnes samarbejdsorgan, der dog er uden økonomiske eller juridiske relationer. Klubben udpeger repræsentanter til IK VIKING RØNNEs samarbejdsorgan iflg samarbejdsorganets vedtægter. Varetagelse af IK VIKING RØNNEs fællesrepræsentation og koordinering af samarbejdet mellem klubberne, varetages af samarbejdsorganet.
De officielle farver er hvid og sort. Et skjold er klubbens mærke. Klubtrøjen er hvid med sort skråstribe eller top i sort og hvidt. Sorte bukser evt. med hvide striber.
 

§ 2. Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme atletik-, triathlon-, orienteringsløbs-, fitness- og motionsaktiviteter. Klubben har samtidig som mål at skabe rammer for medlemmernes behov for fællesskab og trivsel.

§ 3. Klubbens ledelse og kompetence. Klubben har struktur som en forening, der suverænt tegner klubben sportsligt, administrativt og økonomisk, med ansvar over for klubbens egne medlemmer. Kontingent, andre indtægter samt kommunale tilskud, på grundlag af egen medlemsregistrering, tilgår klubben.

§ 4. Medlemmer, rettigheder, pligter, kontingent, eksklusion. Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver forældre/-værges samtykke. Indmeldelse sker skriftligt via indmeldelsesblanket eller elektronisk. Klubbens vedtægter skal til enhver tid ligge på klubbens hjemmeside. Ved godkendt indmeldelse har medlemmet ret til at bruge klubhuset, deltage i klubbens idrætslige og sociale aktiviteter og pligt til at efterleve klubbens og idrættens skrevne og uskrevne regler. Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens økonomiske forpligtelser. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for den til enhver tid fastsatte periode kontingentet gælder. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt senest den 10. i måneden forud for et kvartals begyndelse og at evt. skyldigt kontingent er betalt. Når et medlem er i kontingentrestance udover 14 dage, kan bestyrelsen udelukke vedkommende uden yderligere varsel – det kræver dog, at der er afsendt mindst en påmindelse om restancen. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling uden opsættende virkning. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Et medlem kan desuden ekskluderes såfremt vedkommende overtræder reglerne i klubbens fitnessbygning og tager en person med ind i lokalerne, der ikke er medlem. Denne eksklusion kan ske rent administrativt (grundet tyveri) og skal således ikke forlægges bestyrelsen, med mindre medlemmet ønsker det. Medlemmet skal i forbindelse med udelukkelsen oplyses om denne mulighed. Et medlem kan tidligst optages som medlem igen efter 6 måneder og efter en vedtagelse i bestyrelsen. Denne regel gælder udelukkende fitnessbygningen.


Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter § 17.

§ 5. Medlemskab af organisationer. Klubben og dens udvalg er medlem af/ - tilsluttet følgende specialforbund/lokalforbund med flere:

Hovedorganisationer:

Bornholms Idrætsråd

Danske Gymnastik og idrætsforeninger

- IK VIKING RØNNE,s samarbejdsorgan

Specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (under udvalgsstrukturen):

- Dansk Atletik Forbund 

- Dansk Triathlon Forbund.

- Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

- Dansk Orienteringsforbund

- Parasport Danmark

Viking Atletik og dens enkelte medlemmer skal efterleve ovennævnte organisationers love og bestemmelser. Specialforbundene under Danmarks Idrætsforbund er tilknyttet de enkelte aktivitetstilbud.

§ 6. Klubbens organer. Klubbens opgaver varetages af:

- Klubbens ordinære generalforsamling

- Klubbens bestyrelse - Klubbens forretningsudvalg - Klubbens stående udvalg

§ 7. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest udgangen af februar, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved hjemmeside (nyhedsmail).
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen. Dagsorden skal offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 14 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forældre til medlemmer under 14 år, som ikke selv er medlemmer, kan deltage i generalforsamlingen med ret til at afgive én stemme. Æresmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen med tale- og stemmeret.

§ 8. Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
8.1. Valg af dirigent

8.2. Valg af referent og stemmetællere.

8.3. Beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

8.4. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

8.5. Forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende år fremlægges til godkendelse.

8.6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

8.7. Godkendelse af budgetforslag for det kommende år.

8.8. Godkendelse af kontingentforslag

8.9. Valg af:
a. Forperson Ulige år
b. Kasserer Lige år
c. Sekretær Ulige år
d. 6 bestyrelsesmedlemmer 3 hvert år
e. 2 Suppleanter til bestyrelsen 1 hvert år
f.  Et revisionsfirma  - hvert andet år (lige år)

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog § 4. stk 11 og § 17 og § 18 (stk 1-3 og 4). Dirigenten bestemmer selv afstemningsmetoden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal ske skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af emne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse med dagsorden skal ske med 14. dages varsel ved opslag på klubbens hjemmeside og udsendelse af nyhedsmail.

§ 11. Klubbens bestyrelses sammensætning, myndighed og opgaver. Klubbens bestyrelse skal mindst bestå af 9 medlemmer, forperson, kasserer, sekretær og 6 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne og kan indgå i bestyrelsens konstituering f,s,v,a. repræsentation i klubbens stående udvalg samt besættelse af næstforpersonpost. Bestyrelsen er klubbens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med vedtægterne, aktivitetsplanen og generalforsamlingens øvrige beslutninger. Den støtter udvalgenes aktiviteter, fremmer leder- og instruktøruddannelse og er ansvarlig for klubbens økonomi.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Dagsorden anvendes og referater udarbejdes og fordeles. Medlemsaktuelle beslutninger bringes på hjemmesiden. Bestyrelsen udpeger en repræsentant til hvert af klubbens stående udvalg.

§ 12. Forretningsudvalg, sammensætning og opgaver. Forretningsudvalget består af bestyrelsens forperson, næstforperson, kasserer og sekretær, samt yderligere et bestyrelsesmedlem, som udpeges af bestyrelsen. Afgår et forretningsudvalgsmedlem i perioden, vælger bestyrelsen et nyt medlem ud af egen kreds.
Forretningsudvalget har blandt andet følgende opgaver: - varetage klubbens daglige ledelse og økonomiske dispositioner med ansvar over for bestyrelsen. - kontrollere, at aktivitetsoversigtens terminer overholdes - tilrettelægge bestyrelsens mødeaktivitet, herunder udsende mødeindkaldelse med dagsorden, - forberede bestyrelsens budgetkontrol - forberede modtagne emner og sager på dagsordenen til behandling - repræsentere klubben udadtil ved myndigheder, foreninger m.fl. Forretningsudvalget holder møder efter behov.

§ 13. Klubbens udvalg. Klubbens stående udvalg er: - Idrætsudvalget, herunder - Orienteringsløbsudvalget - Cykeludvalget - Motionsudvalget - Etapeudvalget - Stævneudvalget (banestævner) - Arrangemetsudvalget (Motionsløb) - Triathlonudvalget (Selvstændig bestyrelse og udvalgsregnskab), festudvalg (sociale aktiviteter).
Udvalgene er selvsupplerende og har mindst 3 medlemmer. De refererer til bestyrelsen. I alle udvalg virker et bestyrelsesmedlem som kontaktperson. Stående udvalg kan efter bestyrelsens beslutning tages midlertidigt ud i en af bestyrelsen fastsat periode. Midlertidigt virkende udvalg kan ved opstået behov nedsættes af bestyrelsen. Denne tildeler sådanne udvalg opgavebeskrivelser.

§ 14. Tegningsret. Klubben tegnes af forpersonen. Ved økonomiske dispositioner underskriver kassereren. I alle sager, der angår køb salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre og ved optagelse af lån, tegnes klubben af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan på særlige områder tildele medlemmer skriftlig legitimation til at disponere inden for angivne rammer. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Klubben hæfter alene med egen formue.

§ 15. Regnskab. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 20. januar afgive driftsregnskabet for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 16. Revision. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen et statsautoriseret revisorfirma. Revisoren skal hver år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede samt tage stilling til dispositioner, der er foretaget i årets løb, er i overensstemmelse med vedtægterne og de er rimelige og forsvarlige. Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17. Vedtægtsændringer. Forandringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18. Viking Atletiks opløsning. Klubben kan ikke opløses, hvis der er 25 af medlemmerne, der ønsker dens beståen. Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal en evt. formue anvendes til idrætslige formål indenfor klubber hørende under IK VIKING Rønne samarbejdsorgan.
Indtil 31. december 1993 havde IK VIKING RØNNE et sæt vedtægter, der var gældende for alle afdelinger og medlemmer.

1. januar 2009 blev IK VIKING RØNNE opløst. Et formelt samarbejde fortsætter i IK VIKING RØNNE samarbejdsorgan med henblik på fælles repræsentation ved festlige lejligheder og fastholdelse af fælles historie.
Nærværende vedtægter er alene gældende for Viking Atletik. De er vedtaget på klubbens generalforsamling den 2. februar 2010 og er gældende fra dags dato. Ændring af §2 vedtaget den 24/2 2015.
Den 5. februar 2019 blev der foretaget ændring i § 2 og § 5 (tilføjet hhv. Fitness og Parasport Danmark).

Den 1. februar 2022 blev der foretaget ændringer i paragraf 4, 5 og 8.

Den 6. februar 2024 blev betegnelsen "formand og næstformand" ændret til Forperson og næstforperson. Ligeledes blev "festudvalget" indskrevet i § 13.

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm