Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen

 

 1. Der afholdes årligt 6 ordinære bestyrelsesmøder.
 2. Bestyrelsens møder er ikke offentlige, dog annonceres datoen på hjemmesiden f.s.v.a. ordinære møder.
 3. I møderne deltager den valgte bestyrelse samt valgte suppleanter. Suppleanter har ikke stemmeret.
 4. I møderne kan enkeltpersoner deltage under behandling af punkter, hvor dette kræves, for afklaring af specifikke spørgsmål. Forretningsudvalget tager beslutning om deltagelse.
 5. Desuden kan bestyrelsen vedtage, at deltagelse kan ske forud for accepteret indtræden i bestyrelsen.
 6. Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, meddeler han dette inden mødets afholdelse. Afbud skal meddeles forpersonen eller sekretæren.
 7. Ordinære bestyrelsesmøder varsles via mail senest 12 dage før mødet
 8. Punkter der ønskes på dagsorden skal tilsendes forpersonen inden 10 dage før mødet.
 9. Endelig dagsorden samt relevante bilag tilgår medlemmerne senest 4 dage før mødet.
 10. Forretningsudvalget forbereder dagsorden på et forretningsudvalgsmøde i den mellemliggende periode.
 11. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde gives dagsorden mv. hurtigst muligt.
 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 13. Forpersonen – og i hans forfald næstforpersonen – leder møderne, kaldet mødelederen. Mødelederen formulerer punkterne, om hvilke der eventuelt skal stemmes om.
 14. Enhver der ønsker ordet, skal henvende sig til mødelederen, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Talerne må ikke afbrydes af andre end mødelederen.
 15. Sagerne på dagsorden tages i den rækkefølge de står på denne. Mødelederen kan dog afgøre anden rækkefølge.
 16. En sag kan kun behandles (afgøres) en gang, med mindre der kommer væsentlige nye oplysninger i sagen. Budgettet kan dog behandles over flere møder.
 17. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald, skal den pågældende under behandling og afstemning om sagen forlade lokalet. Bestyrelsen stemmer om habilitetsspørgsmålet og denne afstemning kan medlemmet godt deltage i.
 18. Medlemmerne kan kun deltage i afstemninger hvis de personligt er tilstede under disse.
 19. Afstemninger sker ved håndsoprækning.
 20. Alle beslutninger sker ved stemmeflerhed.
 21. Skønner mødelederen, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler han dette med angivelse af den opfattelse, han har med hensyn til sagens afgørelse. Bliver dette ikke modsagt – erklærer han sagen for afgjort.
 22. For hvert møde udfærdiges referat, der tilsendes medlemmerne hurtigst muligt efter mødet.
 23. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført referatet.
 24. Bemærkninger til referater skal straks efter modtagelsen, sendes til forpersonen eller sekretæren. Ellers er referatet godkendt.
 25. Referatet fordeles kun til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 26. Udvalgenes repræsentanter kan frit referere fra disse på udvalgsmøder, idet der dog tages hensyn til personlige sager.

 

Denne forretningsorden træder i kraft den  20. februar 2018

 

 

 

 

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm