Reglement

Reglement

Konkurrenceregler

Revideret 1. marts 2007


INDHOLD

Dette reglement indeholder bestemmelser for afvikling af følgende løbstyper:
1. Bornholmsmesterskaber (BM)
2. Pointløbsturneringen (P-løb)
3. Andre fælles løb

Bilag
1. Fastlæggelse af startrækkefølge ved almindelig lodtrækning.
2. Protester og annulleringer.
3. Vandrepræmier m.v.
4. Pressekontakter.


ORGANISATION

Teknisk udvalg
Bestemmelserne i dette reglement er udfærdiget i de i samarbejdet deltagende klubbers fælles tekniske udvalg (TKU), hvori hver af de deltagende klubber har én plads. TKU har ingen beslutningskompetence, idet alle bestemmelser skal godkendes af de deltagende klubber.

Konkurrencejury
Til at tage stilling til protester under afvikling af konkurrenceløbene, findes en jury. Denne består af formanden for hver af de deltagende klubber eller dennes organisatoriske stedfortræder eller en anden af formanden udpeget person, samt tilstedeværende medlemmer af TKU.

Appeljury
I tilfælde af at konkurrencejuryens afgørelser appelleres, behandles appellen i de deltagende klubbers bestyrelser, der hver tæller som en medlem i appeljuryen.


GENERELT

Dansk Orienterings-Forbunds reglement er gældende for så vidt at bestemmelserne heri har relevans for det enkelte løb.

Tilmelding
Fælles for alle tre typer løb er at tilmelding generelt sker klubvis til banelæggeren senest kl. 20.00 søndagen før løbet ved løb der afvikles i weekenden. Til løb, der afvikles på andre dage er tilmeldingsfristen kl. 20.00 ugedagen før løbet.

Kort
Til de i dette reglement beskrevne løb/baner forventes det at banen er tegnet ind og pakket i plast med IOF-postbeskrivelser til den enkelte løber.
Der løbes på nyeste tilgængelige kort over området. Målestokken bør være 1:10.000, dog kan der til visse løb anvendes anden målestok. Dette er anført ved det enkelte løb.

Kvitteringssystem
Generelt anvendes det traditionelle rivefaste kontrolkort og poststativer med klippetænger. Evt. undtagelser er anført under reglerne for den aktuelle løbstype.
Der kan anvendes elektronisk tidtagning (EKT) når dette meddeles senest 14 dage før løbsdagen.
Afgifter, brik leje aftales mellem de lokale klubber én gang om Året.

Væske
Væske skal bestå tempereret vand og skal placeres ved poster eller tvungne overgange, fordelt jævnt på de aktuelle baner. Endvidere skal der forefindes væske på stævnepladsen.

Startafgifter
Disse aftales mellem de lokale klubber én gang om året. Der kan aftales forskellige priser for forskellige løbstyper.
Der afregnes mellem klubberne efter indbyrdes aftale. Startafgifter fra gæsteløbere tilfalder den arrangerende klub.

Kvalitetssikring
Det er op til den arrangerende klub at sikre at baner og stævne holder de kvalitetskrav, der med rimelighed kan forventes af de forskellige stævner, inkl. overholdelse af eksterne aftaler om brug af skoven, naturvenlig banelægning mv. Det skal dog bemærkes at bane længder skal tilpasses efter terrænet, således at de holdes nær minimum længde i langsomme og nær maksimum længde i hurtige terræner.


BORNHOLMSMESTERSKABER

Generelt

Formål
Det primære formål med afvikling af Bornholmsmesterskaber (BM) er at kåre Bornholmsmestre indenfor den aktuelle løbstype, dvs. den bedste løber eller hold (M & K) uafhængigt af alder og sværhedsgrad.
Sekundært kan der også kåres klassemestre i klasser med aldersbegrænsninger, på baner der med hensyn til længde og sværhedsgrad er tilpasset den aktuelle alder.

Startret
Startret til BM’er har alle, der er medlem af en bornholmsk orienteringsklub under Dansk Orienterings-Forbund.

Kvalitetssikring
For at sikre en reel afgørelse af BM’erne, bør kortfejl der har betydning for deltagernes forventede vejvalg, tegnes ind på den enkelte løbers kort. Et minimumskrav er at alle nye indtegninger med betydning for vejvalg indtegnes, samt at indhegninger, der er nedlagt men som stadig findes på kortet, markeres med et ’minus’, begge dele på den enkelte løbers kort.
De indtegnede rettelser skal forklares i instruktionen.

Arrangører
Det enkelte mesterskab arrangeres på skift af de deltagende klubber.

Præmier og diplomer
I bilag 4 til dette reglement er opført de vandrepræmier, der uddeles i forbindelse med det enkelte mesterskab. Arrangerende klub sørger for diplomer og evt. gravering m.m. af pokaler.
Det er tilladt den arrangerende klub at supplere diplomer/vandrepræmier med yderligere præmier.


BORNHOLMSMESTERSKABER, KLASSISK DISTANCE (BM-KLASSISK)
Afviklet første gang
Herrer: ?
Damer: ?

Tidspunkt
BM-klassisk afvikles i august eller september måned i en weekend, hvor der ikke afvikles danske mesterskaber.

Baner/klasser
For at opfylde det overordnede formål med afvikilng af BM’er, skal der i forbindelse med afviklingen af BM-klassisk være følgende – og kun følgende – klasser og baner:

Klasse Bane Væskeposter
Herrer 8-10 km svær 1
Damer 6-7 km svær 1

Efter afvikling af BM-banerne med start en time efter første start afvikles de Åbne baner. De åbne baner kan indeholde poster fra de første 2/3 dele af Dame- og Herrebanen.

Klasse Længde Sværhedsgrad
Åben S5 4-5 km Svær
Åben MS5 4-5 km MellemSvær

Kort og kontrolkort
Løst kontrolkort udleveres ved fremkald, der foregår minimum 2 minutter før start. Løse IOF-postbeskrivelser skal kunne monteres straks efter fremkald.
Kort med IOF-postbeskrivelser fastmonteret og pakket i plast, udleveres i startøjeblikket.

Startmetode
Der startes med enkeltstart størst muligt startinterval, dog minimum 2 minutter. Herre- og dameløbere må gerne starte samtidigt under forudsætning af at de to baner ikke har samme førstepost.

Seedning/startrækkefølge
Klubbernes tilmeldinger har anført klubbens tilmeldte løbere i startrækkefølge, således at den løber fra den pågældende klub, der skal starte først, står først på listen osv.
Der starter på skift en løber fra hver af de tilmeldte klubber. Rækkefølgen mellem klubberne findes ved lodtrækning, således at først trukne klub har den sidst startende løber, næstsidst udtrukne klub har den næstsidst startende løber, osv. hvis der er tilmeldt løbere fra mere end to klubber.
Minimums startintervallet mellem løbere fra samme klub er 2 minutter (dette vil være aktuelt for de først startende løbere fra den klub med flest tilmeldte på den pågældende bane).
Der foretages ikke seedning på de åbne baner

Maxtid
2½ time.

Hædring af vindere
I hver klasse uddeles der til Bornholmsmesteren en evigt vandrende pokal. Heri indgraveres det aktuelle årstal samt vinderens navn og klub.
Udover vandrepokalerne uddeles der diplomer til de 3 hurtigst gennemførende i begge klasser.
Der uddeles ikke pokaler eller diplomer på de åbne baner.


BORNHOLMSMESTERSKABER, KORTDISTANCE (BM-KORT)
Afviklet første gang
Herrer: 1994
Damer: 1994

Tidspunkt
BM-kort afvikles i august måned i en weekend, hvor der ikke afvikles danske mesterskaber.

Baner/klasser
For at opfylde det overordnede formål med afvikilng af BM’er, skal der i forbindelse med afviklingen af BM-kort være følgende – og kun følgende – klasser og baner:

Klasse Bane Væskeposter
Herrer 3,5 - 4 km svær 0
Damer 2,5 - 3 km svær 0

BM-kort afvikles med ét finaleløb.

Kort og kontrolkort
Løst kontrolkort udleveres ved fremkald, der foregår minimum 2 minutter før start. Løse IOF-postbeskrivelser skal kunne monteres straks efter fremkald.
Kort med IOF-postbeskrivelser fastmonteret og pakket i plast, udleveres i startøjeblikket.

Der løbes på kort i målestoksforhold 1:10.000, alternativt 1:5000.

Startmetode
Der startes med enkeltstart størst muligt startinterval, dog minimum 2 minutter. Herre- og dameløbere må gerne starte samtidigt under forudsætning af at de to baner ikke har samme førstepost.

Seedning/startrækkefølge
Klubbernes tilmeldinger har anført klubbens tilmeldte løbere i startrækkefølge, således at den løber fra den pågældende klub, der skal starte først, står først på listen osv.
Der starter på skift en løber fra hver af de tilmeldte klubber. Rækkefølgen mellem klubberne findes ved lodtrækning, således at først trukne klub har den sidst startende løber, næstsidst udtrukne klub har den næstsidst startende løber, osv. hvis der er tilmeldt løbere fra mere end to klubber.
Minimums startintervallet mellem løbere fra samme klub er 2 minutter (dette vil være aktuelt for de først startende løbere fra den klub med flest tilmeldte på den pågældende bane).

Maxtid
90 minutter.

Hædring af vindere
I hver klasse uddeles der til Bornholmsmesteren en evigt vandrende pokal. Heri indgraveres det aktuelle årstal samt vinderens navn og klub.
Udover vandrepokalerne uddeles der diplomer til de 3 hurtigst gennemførende i begge klasser.


BORNHOLMSMESTERSKABER, LANGDISTANCE (BM-LANG)
Afviklet første gang
Herrer: 1992
Damer: 1992

Tidspunkt
BM-lang afvikles i sidste halvdel af marts måned eller april måned i en weekend, hvor der ikke afvikles danske mesterskaber eller andre vigtige løb under DOF.

Baner/klasser
For at opfylde det overordnede formål med afvikling af BM’er, skal der i forbindelse med afviklingen af BM-lang være følgende – og kun følgende – klasser og baner:

Klasse Bane Væskeposter
Herrer 17-19 km svær Centerpost + 1
Damer 10-12 km svær Centerpost + 1

Banerne lægges således at den første del af banerne består at tre mindre sløjfer, hvis samlede længde bør være mellem en tredjedel og halvdelen af den samlede banelængde. Der kan evt. være et eller få stræk før disse sløjfer, med det formål at føre banen hen til en område, der er velegnet til disse sløjfer.
Centerposten (den post, der starter og slutter hver sløjfe) skal klippes hver gang den passeres. På kortet indgår den alle fire gange i posternes nummerrækkefølge.
For at øger overskueligheden, kan stregen fra sidste post på hver sløjfe ind til centerposten, afsluttes i en pil.
Bemærk at der fra kort til kort vil være forskel på postnumrene på sløjferne, afhængig af den rækkefølge, den aktuelle løber skal have sløjferne.
Arrangørerne skal mindst ét sted undervejs i sløjferne foretage kontrol af løbernes kontrolkort med henblik på at afsløre og diskvalificere løbere, der – forsætligt eller uforsætligt – har taget sløjferne i forkert rækkefølge.

Efter afvikling af BM-banerne med start en time efter første start afvikles de Åbne baner. Sløjferne fra Damebanen anvendes til Åben S7. Poster på BM banerne fra Center post til mål må ikke anvendes til de åbne baner. Åben MS5 løbes som en almindelig bane uden Sløjfer.

Klasse Længde Sværhedsgrad
Åben S7 6-8 km Svær
Åben MS5 4-5 km MellemSvær

Kort og kontrolkort
Der løbes på kort i målestoksforhold 1:10.000, alternativt 1:15000.
Løst kontrolkort udleveres inden start, evt. ophængt til selvbetjening Der må ikke udleveres løse postbeskrivelser før start, og der må ikke være angivet kontrolnumre på kontrolkortet.
Kort med IOF-postbeskrivelser fastmonteret og pakket i plast, udleveres i startøjeblikket.

Startmetode
Der startes klassevis med samlet start. Kort og kontrolkort er indtil start placeret således at løberne ikke kan se baner eller postbeskrivelser.

Seedning/spredning
De føromtalte sløjfer anvendes til at sikre at løberne ikke ukritisk kan følge efter hinanden hele banen rundt. De tre sløjfer giver i alt 6 kombinationsmuligheder, idet den enkelte sløjfe skal gennemføres samme vej rundt af alle løbere.

Til fordeling af de tilmeldte løbere på forskellige kombinationsmuligheder, indplaceres løberne efter P-løbs pointgennemsnit som beskrevet under BM-klassisk og BM-kort. Dog anvendes det forrige års P-turnering som grundlag.
Herefter fordeles de seks løbere med bedst gennemsnit på de seks forskellige kombinationsmuligheder ved simpel lodtrækning. Dette gentages med de næste seks løbere osv.
Løberne på de Åben bane S7 seedes ikke.

Maxtid
4 timer.
3 timer på de åbne baner.

Hædring af vindere
Der uddeles diplomer til de 3 hurtigst gennemførende i begge klasser.
Vinderne på de åbne baner hædres ikke.


BORNHOLMSMESTERSKABERNE I STAFETORIENTERING (BM-STAFET)
Afviklet første gang
Herrer: ?
Damer: ?
Ungdom: ?

Tidspunkt
BM-stafet afvikles i april kvartal i en weekend, hvor der ikke afvikles danske mesterskaber eller andre vigtige løb under DOF.

Baner/klasser
For at opfylde det overordnede formål med afvikling af BM’er, skal der i forbindelse med afviklingen af BM-stafet være følgende – og kun følgende – klasser og baner:

Baner Længde, sværhedsgrad Antal ture BM Klassemesterskaber Start
Herrer 4-5 km svær 3 Herrer H 17-39 (senior)
H40- (oldboys)
09.00
Damer Ca. 4 km svær 2 Damer D 17-39 (senior)
D40- (oldgirls)
09.20
Ungdom 3-4 km mellemsvær 2 - H/D-16 (ungdom) 09.30

Tilmelding og navneændring
Tilmelding sker til den for fællesløb almindeligt gældende tidsfrist. På tilmeldingen anføres for hvert hold klasse samt navnene på holdet løbere, samt turrækkefølge.
Holdændringer som følge af sygdom eller skader skal senest meddeles arrangørerne 15 minutter inden første start.

Startmetode
Der startes klassevis med samlet start.

Kort og kontrolkort
Kort med IOF-postbeskrivelser og evt. kontrolkort monteret, pakket i plast, udleveres i startøjeblikket, jf. undernævnte beskrivelse af skifteprocedure. Kort er indtil start placeret således at løberne ikke kan se baner eller postbeskrivelser.

Seedning/spredning
Der anvendes farsta-gaflinger som spredningsmetode (bilag 2). Det skal i banelægningen sikres at løbere på samme tur fra to forskellige hold ikke kan følges ad hele banen.
Der foretages ingen seedning mellem holdene.

Forvarsling
Banerne skal lægges sådan, at løberne passerer post inden for synsvidde af mål på den sidste halvdel af banen og senest 5 minutter før målgang.

Skifte og kort
Skiftet sker ved at indkommende løber tager udgående løbers kort og rækker dette til denne. Hold- og turnummer skal stå med store tydelige tal på kortet.

Efterstart
30 minutter efter at det førende hold i herreklassen skiftede til sidste tur, foretages efterstart for alle ikke-startede løbere.

Hædring af vindere
I hver BM-klasse uddeles der til Bornholmsmesteren en evigt vandrende pokal. Heri indgraveres det aktuelle årstal samt vindernes klub.
I klassemestrene uddeles der pokaler i de klasser hvor en sådan forefindes.
Udover vandrepokalerne uddeles der diplomer til det vindende hold i alle klasser.


BORNHOLMSMESTERSKABER I NATORIENTERING (BM-NAT)
(gennemføres p.t. ikke)

Afviklet første gang
Herrer: ?
Damer: ?

Ikke afviklet i årene: 19?? – 2001

Tidspunkt
BM-nat afvikles i sidste del af januar kvartal

Baner/klasser
For at opfylde det overordnede formål med afvikling af BM’er, skal der i forbindelse med afviklingen af BM-nat være følgende – og kun følgende – klasser og baner:

Bane Længde, sværhedsgrad BM-klasser Klassemestre
Mesterskabsbane 6 km mellemsvær Herrer H-18
H19-39
H40-
Mesterskabsbane 6 km mellemsvær Damer D-18
D19-39
D40-

Der kåres kun Bornholmsmestre og klassemestre ved mindst to tilmeldte i aktuelle klasse.

Mesterskabsbanen lægges således at den første del af banerne består at tre mindre sløjfer, hvis samlede længde bør være maksimum halvdelen af den samlede banelængde. Der kan evt. være et eller få stræk før disse sløjfer, med det formål at føre banen hen til en område, der er velegnet til disse sløjfer.
Centerposten (den post, der starter og slutter hver sløjfe) skal klippes hver gang den passeres. På kortet indgår den alle fire gange i posternes nummerrækkefølge.
For at øge overskueligheden, kan stregen fra sidste post på hver sløjfe ind til centerposten, afsluttes i en pil.
Bemærk at der fra kort til kort vil være forskel på postnumrene på sløjferne, afhængig af den rækkefølge, den aktuelle løber skal have sløjferne.
Arrangørerne kan foretage kontrol af løbernes kontrolkort med henblik på at afsløre og diskvalificere løbere, der – forsætligt eller uforsætligt – har taget sløjferne i forkert rækkefølge, eller en enkeltsløjfe den forkerte vej rundt.

Startmetode
Samlet start.

Kort og kontrolkort
Kort med IOF-postbeskriveler og kontrolkort fastmontere, pakket i plast, udleveres i startøjeblikket.
Kort og kontrolkort er indtil start placeret således at løberne ikke kan se baner eller postbeskrivelser.

Seedning/spredning
De føromtalte sløjfer anvendes til at sikre at løberne ikke ukritisk kan følge efter hinanden hele banen rundt. De tre sløjfer giver i alt 6 kombinationsmuligheder, idet den enkelte sløjfe skal gennemføres samme vej rundt af alle løbere.
Tilmeldte løbere fordeles på de forskellige kombinationsmuligheder ved simpelt lodtrækning,

Alternativ:
Til fordeling af de tilmeldte løbere på forskellige kombinationsmuligheder, indplaceres løberne efter P-løbs pointgennemsnit som beskrevet under BM-klassisk og BM-kort. Forrige års P-turnering anvendes som grundlag.
Herefter fordeles de seks løbere med bedst gennemsnit på de seks forskellige kombinationsmuligheder ved simpel lodtrækning. Dette gentages med de næste seks løbere osv.

Maxtid
2 timer.

Hædring af vindere
Der uddeles diplomer til de 3 hurtigst gennemførende i begge BM-klasser, samt til klassevinderne i klassemesterskabsklasserne.

KLASSEMESTERSKABER

Tidspunkt
Klassemesterskaberne afvikles i august eller september måned i en weekend, hvor der ikke afvikles danske mesterskaber.

Startret
På mesterskabsbanerne må kun starte medlemmer af bornholmske orienteringsklubber, mens der på de åbne baner også kan starten løbere fra andre klubber.
Man kan til klassemesterskaberne kun stille op i den klasse som ens alder og køn berettiger til, dog med undtagelsen nævnt herunder.

Få tilmeldte, flytning til anden klasse

Hvis der i en klasse kun er én tilmeldt løber, gennemføres der ikke mesterskabsløb i den pågældende klasse. Den tilmeldte løber tilbydes i stedet deltagelse i nærmeste relevante stærkere klasse.

Baner/klasser
I forbindelse med afviklingen af Klassemesterskaberne skal der være følgende baner (P-løbsbaner) og klasser:

Bane Klasse Længde Sværhedsgrad Væskeposter
Svær-9 H17-20
H21
H35
8-10 km Svær 1
Svær-7 D17-20
D21
D35
H15-16
H40
H45
H50
6-7 km Svær 1
Svær-5 D15-16
D40
D50-
H55
H60-
4-5 km Svær 1
MS-7 Åben 6-7 km Mellemsvær 1
MS-5 D13-14
H13-14
4-5 km Mellemsvær  
Let-4 D11-12
H11-12
3-4 km Let  
Beg-3 Åben 2,5-3 km Begynder  

Kort og Kontrolkort
Løst kontrolkort udleveres ved fremkald, der foregår minimum 2 minutter før start. Løse IOF-postbeskrivelser skal kunne monteres straks efter fremkald.
Kort med IOF-postbeskrivelser fastmonteret og pakket i plast, udleveres i startøjeblikket.

Startmetode
Der startes med enkeltstart størst muligt startinterval på den enkelte bane, dog minimum 2 minutter.

Seedning/startrækkefølge
Til fastlæggelse af startrækkefølgen almindelig lodtrækning (se bilag 1 for udførelsen af denne).

Maxtid
2½ time.

Hædring af vindere
Der uddeles diplomer til alle klassemestrene

DEN BORNHOLMSKE POINTLØBSTURNERING (P-TURNERINGEN)

Pointløbene
Løbsantal
Der skal hvert år gennemføres 10 P-løb. I tilfælde af annullering gennemføres ikke erstatningsløb, og antallet af tællende løb reduceres tilsvarende.

P-løbene skal gennemføres indenfor perioden 1. marts til 15. november og der skal som minimum være 6 dage mellem afviklingen af to P-løb.

Startret
Alle, der er tilmeldt, har ret til at deltage i P-løb og P-turnering. Således deltager løbere, der ikke er medlem af en bornholmsk orienteringsklub på lige fod med medlemmer af bornholmske orienteringsklubber.
Overskydende kort kan anvendes af ikke tilmeldte løbere, dog med start 1 time efter første start (kl. 10.00) og max. tid 1,5 time.

Baner
Til hvert P-løb findes følgende baner:

Bane Længde Sværhedsgrad Væske Point til vinder
Svær-9 8-10 km Svær 1 50
Svær-7 6-7 km Svær 1 45
Svær-5 4-5 km Svær 1 40
MS-5 4-5 km Mellemsvær   30
Let-4 3-4 km Let   25
Beg-3 2,5-3 km Begynder   20

Der er fri tilmelding til alle baner, uanset alder og klasse.

Kort og kontrolkort
Fremkald, hvor der udleveres evt. løst kontrolkort, foregår minimum 2 minutter før start. Løse IOF-postbeskrivelser skal kunne monteres straks efter fremkald.
Kort med IOF-postbeskrivelser fastmonteret og pakket i plast, udleveres i startøjeblikket.

Startmetode
Der startes med enkeltstart størst muligt startinterval på den enkelte bane, dog minimum 2 minutter.

Seedning/startrækkefølge
Til fastlæggelse af startrækkefølgen almindelig lodtrækning (se bilag for udførelsen af denne).

Maxtid
2½ time.

Hædring af vindere
Der uddeles diplomer til alle banevindere efter hvert løb.

Pointturneringen
Pointberegning
Points udregnes for hver enkelt bane således: Vinderen af banen får det under ’Point til vinder’ anførte pointtal. De øvrige gennemførende løbere et point mindre pr. placering de er efter vinderen.
Hvis to løbere opnår samme tid, tildeles de samme placering og pointtal, mens den efterfølgende placering og pointtal springes over.

Banelæggere ved et P-løb (maksimum to personer pr. løb) indtjener points svarende til sin score i P-løbet umiddelbart før eller efter eget P-løb. Banelæggerne ved sæsonens første P-løb må dog vælge fra de to efterfølgende løb, ligesom banelæggerne ved sæsonens sidste løb må vælge fra de to forudgående løb

Ungdomsløbere der deltager i KUM, KUM-udtagelsesløb, landsholdsudtagelsesløb, landsholdssamlinger, SM eller DM, og som følge heraf er forhindret i at deltage i P-løb, kan lade indtil to P-løb erstatte efter samme regler som gældende for banelæggere.

Den individuelle pointturnering (’den store turnering’)
Den enkelte løber kan skifte bane fra løb til løb, og således tjene point til ’den store turnering’ på flere forskellige baner i løbet af sæsonen.
Den enkelte løbers slutpointtal er summen af løberens 7 løb med højst pointtal, uanset bane. I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere løbere, placeres løberen med det bedste pointtal fra én løb øverst.

I tilfælde af annullering af mindst én bane tæller hele det aktuelle løb ikke i ’den store turnering’, og antal tællende løb reduceres tilsvarende.

Banekonkurrencer
Sideløbende med den store turnering konkurreres der også på de enkelte baner.
Den enkelte løbers slutpointtal er summen af løberens 7 løb med højst pointtal på den aktuelle bane. I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere løbere, placeres løberen med det bedste pointtal fra én løb øverst.
I tilfælde af annullering af den aktuelle bane tæller det aktuelle løb ikke i banekonkurrencen, og antal tællende løb reduceres tilsvarende. Annullering af andre baner har derimod ikke indflydelse på banekonkurrencen på den aktuelle bane.
Bemærk at en løber, der stiller op på flere forskellige baner i løbet af sæsonen, vil deltage i banekonkurrencerne på alle de aktuelle baner.

Klub P-løbsturnering
Der er p.t. ingen klubturnering.

ANDRE FÆLLES LØB

Herunder findes bestemmelser for afvikling af fælles konkurrenceløb udover BM’er og P-løb.
Følgende løb beskrives:

– Vinter-langdistanceturneringen
– Klubmesterskaber
– Sommercup

VINTER-LANGDISTANCETURNERINGEN

Det enkelte løb
Tidspunkt
Langdistanceturneringen afvikles i perioden 15. november – 1. marts.

Baner/klasser
I forbindelse med afviklingen af vinterturneringen skal der som minimum være følgende baner:

Bane Distance Sværhedsgrad Væskeposter Klasser Deltagere
Svær-15 13-16 km Svær 1 ca. midtvejs Lang Alle
Svær-10 8-10 km Svær 1 ca. midtvejs Kort Damer
H50-
H-16
Andre u.f.k.*

* I den gennemgående turnering er der to klasser: Lang og kort. H17-49 må gerne deltage på den korte bane i det enkelte løb, men deltager ikke i den samlede turnering.

Banen kan lægges som en almindelig bane uden spredningsmetode, eller som en sløjfebane som beskrevet under afsnittet om BM-lang. Der forventes normalt en almindelig bane, da lægning og indtegning af kort til en sløjfebane er mere krævende.

Derudover opfordres arrangerende klub til som minimum at supplere med baner svarende til P-løbsbanerne Beg-3, Let-4, MS-5 samt Svær-7.
Baneudbuddet bør offentliggøres senest ugen før løbet.

Startmetode
Der er samlet start.

Kort og kontrolkort
Der løbes på kort i målestoksforhold 1:10.000, alternativt 1:15000.
Løst kontrolkort udleveres inden start, evt. ophængt til selvbetjening. I tilfælde med sløjfeløb må der ikke udleveres løse postbeskrivelser før start, og der må ikke være angivet kontrolnumre på kontrolkortet.
Kort med IOF-postbeskrivelser fastmonteret og pakket i plast, udleveres i startøjeblikket.

Kvitteringssystem
Der må gerne anvendes løse postskærme med klippetænger.

Maxtid
3,5 timer.

Hædring af vindere
Der uddeles hverken diplomer eller pokaler.

TURNERINGEN
Langdistanceturneringen består af 6 løb, hvoraf 4 er tællende.
Ved hvert løb gives der points udfra placering til de gennemførende løbere, således at vinderen får 50 points. Resterende løbere får én point mindre for hver placering de er efter vinderen.

Passage af mål afgør placeringsrækkefølgen. Hvis passagerækkefølgen ikke kan afgøres entydigt, tildeles samme placering og points til begge løbere, og efterfølgende placering og pointtal springes over.

KLUBMESTERSKABER

Tidspunkt
Klubmesterskaberne afvikles i marts, april eller maj måned i en weekend, hvor der ikke afvikles danske mesterskaber.

Startret
Alle, der er rettidigt tilmeldt, har ret til at deltage i Klubmesterskaberne. Det er kun medlemmer af bornholmske orienteringsklubber der kan blive klubmestre. Løbere der ikke deltager i klubmesterskaberne eller ikke er medlem af en bornholmsk orienteringsklub, deltager på de åbne baner, se afsnit herfor.

Baner
I forbindelse med afviklingen af Klubmesterskaberne skal der være følgende baner (P-løbsbaner), for klasser se næste afsnit:

Bane Klasser
(eksempel)
Længde Sværhedsgrad Væskeposter
Svær-7 H17-20
H21
H35
D17-20
D21
D35
H15-16
H40
H45
H50
Åben
6-7 km Svær 1
Svær-5 D15-16
D40
D50-
H55
H60-
Åben
4-5 km Svær 1
MS-5 D13-14
H13-14
Åben
4-5 km Mellemsvær  
Let-4 D11-12
H11-12
Åben
3-4 km Let  

Klasser
De klasser der er angivet i tabellen er kun et eksempel. Klubberne laver selv deres klasser på de fire baner hvor de fordeler deres løbere. Dette betyder at klubberne kan have forskellige klasser, og at de klasser der er, kan løbe på forskellige baner.

Åbne Baner
Alle baner er åbne. Løbere der ikke deltager i mesterskaberne starter først.

Kort og Kontrolkort
Fremkald, hvor der udleveres evt. løst kontrolkort, foregår minimum 2 minutter før start. Løse IOF-postbeskrivelser skal kunne monteres straks efter fremkald.
Kort med IOF-postbeskrivelser fastmonteret og pakket i plast, udleveres i startøjeblikket.

Startmetode
Der startes med enkeltstart størst muligt startinterval på den enkelte bane, dog minimum 2 minutter.

Seedning/startrækkefølge
Til fastlæggelse af startrækkefølgen almindelig lodtrækning (se bilag 1 for udførelsen af denne).

Maxtid
2½ time.

Hædring af vindere
Klubberne deler selv diplomer ud til deres klubmestre.

SOMMERCUP

Tidspunkt
SommerCuppen afvikles ca. i perioden 15. maj og 1. september.

Startret
Alle, der er tilmeldt, har ret til at deltage.

Afvikling
SommerCuppen er en uformel træningskonkurrence som afvikles med EKT (SportIdent).

Der løbes to etaper til hver afdeling.
Første start på 1. etape er kl. 9.00
Første start på 2. etape forventes at blive 10:15 / 10:30 afhængig af antal tilmeldte.
Løbere som ikke når i mål til at starte rettidig på 2. etape får en ny start tid så snart banelæggeren har tid til at håndtere det.

Baner
I forbindelse med afviklingen af SommerCuppen vil der være følgende 4 baner til hver etape:

Bane Distance Sværhedsgrad
Svær ca. 3 km Svær
Mellem ca. 2 km Mellemsvær
Let ca. 1.5 km Let
Begynder ca. 1 km Begynder

Banelæggeren skal forsøge at lægge de i alt 8 baner til de to etaper efter følgende retningslinier:

Max 30 poster inden for max 1 kvadrat km.
Poster fra en lettere bane må gerne indgå i en sværere bane
Poster fra 1. etape må gerne indgå i 2. etape

Kun baner med tilmeldinger oprettes i skoven.

Tilmelding
Tilmelding til banelæggeren senest onsdag kl. 18:00

TURNERINGEN

Sommercuppen består af 5 afdelinger, hvoraf de 3 bedste tæller i den samlede stilling.
Ved hvert løb gives der points udfra placering til de gennemførende løbere, således at vinderen får 50 points. Resterende løbere får én point mindre for hver placering de er efter vinderen.

Hver afdeling består af 2 korte etaper og det samlede resultat for de 2 etaper tæller som en afdeling i Sommer Cuppen.

Hver afdeling består derudover af hyggeligt samvær før, under og efter løbet. Vi forsøger at arrangere godt vejr så tag gerne kaffe og/eller frokostkurven med. Ved nogle af løbene er der desuden mulighed for at bade i naturligt tempereret havvand.

BILAG 1

Fastlæggelse af startrækkefølge ved almindelig lodtrækning

For almindelig lodtrækning gælder følgende regler for hver bane/klasse:
– Der må ikke starte to løbere fra samme klub i træk.
– Ovennævnte kan dog tillades i starten og/eller slutningen af startrækkefølgen.

I praksis sikres det at reglerne overholdes ved at udføre manuel lodtrækning på følgende måde:
1. Der skrives kontrolkort for alle tilmeldte løbere. På hvert kontrolkort skal fremgå løberens klasse/bane, navn og klub.
2. Lodtrækningen udføres for én klasse/bane ad gangen
3. De tilmeldte løbere på den pågældende bane sorteres i bunker efter klubtilhørsforhold
4. Er der kun tilmeldte fra to klubber springes videre til punkt 5. Ved tilmeldinger fra 3 eller flere klubber skal kontrolkortene samles i to bunker (A og B) på følgende måde:
a. I bunke A lægges kontrolkortene fra den klub med flest tilmeldte løbere.
b. I bunke B lægges kontrolkortene fra klubben med næst- og tredjeflest tilmeldte.
c. Kontrolkortene fra klubben med fjerdeflest tilmeldte lægges nu i den mindste af de to bunker, og så fremdeles.
5. Nu blandes (som et spil kort) kontrolkortene i hver bunke for sig, først bunke A, dernæst bunke B.
6. Sluttelig tages der skiftevis et kontrolkort fra hver bunke, startende med den største, så de to bunker samles til én. Derefter påføres kontrolkortene starttider, og der fortsættes med næste klasse/bane.

Har man mulighed for at anvende løbsadministrationsprogrammet LOEB, så er der heri indbygget en funktion til udførelse af en korrekt lodtrækning jf. DOF’s regler.

Hvis man har 7 deltagere fra klub A, 3 deltagere fra klub B og 2 minutters start interval, kan det færdige resultat se sådan ud:

Resultat 1 Resultat 2 Resultat 3
Klub Starttid Klub Starttid Klub Starttid
A 09:00 A 09:00 A 09:00
B 09:02 A 09:02 A 09:02
A 09:04 A 09:04 A 09:04
B 09:06 A 09:06 B 09:06
A 09:08 B 09:08 A 09:08
B 09:10 A 09:10 B 09:10
A 09:12 B 09:12 A 09:12
A 09:14 A 09:14 B 09:14
A 09:16 B 09:16 A 09:16
A 09:18 A 09:18 A 09:18

BILAG 2
Beskrivelse af stafetspredningsmetoden ’Farsta’

Ved stafetter (samlet start) er det banelæggerens opgave at sikre at løberne ikke bare kan følge ukritisk efter hinanden. Til dette formål findes tre forskellige spredningsmetoder:

Farsta: Gaflinger på enkeltposter eller få poster.
Motala: Helbanegaflinger.
Vännäs: Delbanegaflinger (til individuelle løb kaldet ’Worldcup-metoden’).

Til BM-stafet anvendes farsta, hvorfor kun denne metode beskrives nærmere. Farsta er den mest almindelige spredningsmetode til stafetter.
Ved anvendelse af spredningsmetoder til stafetter, er der et princip, der altid skal overholdes:

Alle hold skal gennemføre nøjagtigt de samme stræk og have de samme poster, men ikke i den samme rækkefølge.

Beskrivelse af Farsta

Farsta spredningsmetoden spreder løberne på enkeltposter eller få poster, se eksemplerne herunder på farsta-gaflinger, hvor alle gaflingsposter er vist. Det drejer sig om en stafet med tre gaflede ture:

Bemærkninger til eksemplerne:
Post 1: Traditionel farsta-gafling med én post på hver gafling.
Post 4: gaflingspost, hvor én løber fra hvert hold har post 4 (a) og to løbere har post 4 (b).
post 6-(7): Der kan godt være to poster pr. gafling, og der behøver heller ikke være lige mange poster på hver gafling. I dette eksempel vil én løber fra hvert hold have en post ekstra.
Baneforløbet herover giver i alt 18 kombinationer (3 kombinationer på 1. port gange 2 kombinationer på 4. post gange 3 kombinationer på 6.(7.) post).

Uskrevne regler vedr. anvendelse af gaflinger
* Løberen bør ikke på sit kort eller på postbeskrivelsen kunne se antal gaflinger. Dvs.
* Løberne må ikke alene udfra sit eget kort kunne se hvor der er gaflinger. Hvis banelæggeren f.eks. gør følgende, kan gaflingerne afsløres:
– Den ugaflede fælles del af banen er trykt/plottet på kortet, men gaflingsposterne er håndtegnet.
– Posterne har fået kontrolnumre ’fra start til mål’, således at ’huller’ i kontrolnumrene afslører
gaflingerne. Et eksempel: 1(31), 2(34), 3(35), 4(36), 5(38), 6(40)… (her er der konkret
gafling på post 1 og 5. Løberen kan se, at der er gafling på enten post 1 eller 2, samt på post 4,5 eller 6)
– Kontrolnumrene på gaflingsposterne afviger fra banens ugaflede del. Et eksempel: 1(62), 2(32), 3(33), 4(34), 5(71), 6(36)…. Her er der gaflinger på post 1 og 5.
* Gaflingerne bør være ca. lige lange. Selvom holdene i alt kommer til at løbe den samme distance, så kan stafetten blive svær at følge med i hvis banelængderne varierer for meget.
* Der bør ikke være gaflinger på de sidste poster før mål.

BILAG 3

Protester og annulleringer
Protester
Konkurrencejury
Til at tage stilling til protester under afvikling af konkurrenceløbene, findes en jury. Denne består af formanden for hver af de deltagende klubber, dennes organisatoriske stedfortræder eller en anden af klubben udpeget person, samt tilstedeværende medlemmer af TKU.

Indgivelse af protest
Protest kan kun indgives af deltagere i det pågældende løb.
Protester skal indgives skriftligt (f.eks. håndskrevet på en lap papir) til et medlem af konkurrencejuryen eller hvis ingen herfra er til stede, til banelæggeren.
Modtageren af protesten anfører indgivelsestidspunktet på denne.

Protester kan opdeles i to kategorier:
1. Protest mod løberes startberettigelse (f.eks. på forkert bane). Denne kategori protester skal indgives inden første start ved det pågældende løb
2. Protest mod poster, baner, og/eller andre løberes gennemførelse af løbet. Denne kategori protester skal indgives senest 30 min. efter resultaternes offentliggørelse.

Bortfald af protestret
Har det samme løber tre gange indenfor et kalenderår fået afvist sin protest som endelig afgørelse på protesten, bortfalder denne løbers ret til at indlevere protester for resten af det pågældende kalenderår.

Afgørelse
Protester vurderes og afgøres af konkurrencejuryen, hvoraf repræsentanter fra alle klubber skal være til stede.
Ved uenighed træffes afgørelsen ved afstemning med simpelt flertal som udslagsgivende. Ved stemmelighed afvises protesten.
Protester skal afgøres hurtigst muligt, senest umiddelbart efter løbets afslutning, om nødvendigt ved besigtigelse i skoven.
En begrundet afgørelse af protester meddeles banelægger og indgiver af protesten snarest efter at afgørelsen er truffet og senest 6 dage efter.
Protester samt disses afgørelse offentliggøres i forbindelse med intern resultatformidling.

Appel
Appeljury
I tilfælde af at konkurrencejuryens afgørelser appelleres, behandles appellen i de deltagende klubbers bestyrelser, der hver tæller som en medlem i appeljuryen.

Appelret
Følgende kan appellere afgørelser truffet af konkurrencejuryen:
– Indgiveren af protesten
– Enkeltløbere, der direkte rammes af protesten. Eksempel: Hvis en bane annulleres på grund af en fejlplaceret post, vil de øvrige deltagere på banen ikke kunne appellere denne afgørelse. Hvis en løber derimod diskvalificeres på baggrund af en anden løbers protest, vil den diskvalificerede løber kunne appellere afgørelsen.

Appellering af afgørelse
Ønskes en afgørelse appelleret, meddeler løberen sin klubformand dette skriftligt.
En appel skal afleveres senest en uge efter at afgørelsen på en protest er blevet offentliggjort.

Afgørelse
En appel afgøres ved afstemning blandt deltagerne med simpelt flertal som udslagsgivende. Ved stemmelighed afvises appellen.
Afgørelsen af en appel er endelig gældende.

ANNULLERING AF BANER/KLASSER
Annullering af en bane kan kun ske som følge af en indgivet protest.
Annulleringen omfatter kun den/de baner, der er protesteret imod, også selvom årsagen til protesten går igen på andre baner.
Ved annullering af en bane, hvorpå der skulle have været kåret bornholmske mestre eller klassemestre, skal arrangerende klub senest 14 dage efter appelfristens udløb fastsætte en dato for et erstatningsløb.
Ved annullering af en eller flere baner til P-løb, arrangeres der ikke erstatningsløb.

BILAG 4

Vandrepræmier m.v.

Oversigt

Anledning Tildeles Beskrivelse Skænket af Levetid
Orienteringsprisen En person, der i det forløbne år har ydet en stor indsats til gavn for bornholmsk orientering   Finn H. Rasmussen
1983
Evigt vandrende
Bompokalen Den løber, der i årets løb har skrevet den bedste bomhistorie i O-Nyt.   O-Nyt-redaktionen
1993
Evigt vandrende
100% pokalen En løber, der har vist stabilt fremmøde til årets løb.
Blev skænket i protest mod pressens evige fokusering på eliten og ikke bredden.
  Steen Paldan
1990
Evigt vandrende
BM-klassisk Bornholmsmester, herrer      
BM-klassisk Bornholmsmester, damer Pokal ?, 1991 Evigt vandrende
BM-kort Bornholmsmester, herrer      
BM-kort Bornholmsmester, damer      
BM-stafet Bornholmsmester, herrer      
BM-stafet Bornholmsmester, damer      
BM-stafet Bornholmsmester, oldboys H40-      
BM-stafet Bornholmsmester, oldgirls D35-      
BM-stafet Bornholmsmester, ungdom H/D-17      

Det bemærkes at der ikke – endnu – er udsat vandrepræmier til Bornholmsmestrene i langdistanceorientering, det hårdeste af mesterskaberne.

BILAG 5

Pressekontakter

Bornholms Tidende
Kjeld Lundbæk eller Tommy Kaas, Nørregade 11, 3700 Rønne
Tlf. sporten direkte ind 56 90 30 32. Mobil-telefon 40 34 30 32.
E-Mail: sporten@bornholmstidende.dk

Bornholms Radio, Sportsredaktionen
Aakirkebyvej 52, 3700 Rønne
Tlf. 5694 3700. Fax 5694 3737.
E-Mail: bornholms-radio@dr.dk

TV-2 Bornholm, Sportsredaktionen
Brovangen 1, 3720 Aakirkeby
Tlf. 5697 5400. Fax 5697 5405.
E-Mail: redaktion@tv2bornholm.dk

BILAG 6

Ændringer til reglementet

2004 den 24. november
Klubmesterskaber er blevet tilføjet under andre fælles løb.
Sommercuppen er blevet tilføjet under andre fælles løb.
MS 7 udgår af P-løbsturneringen.
Indholdsfortegnelse, sidetal og bilag 6 tilføjet.

2007 den 1. marts
BM-Stafet, herrebanen er kortet af.
BM-Klassisk, der er tilføjet Åbne baner.
BM-Lang, der er tilføjet Åbne baner.

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.